فراز ونشیب های تحصیل در سطوح مختلف جسم ناتوان دانش اندوز رافرتوت می سازد واورا در اعماق مشکلات ناپدید میکند،اما بعد از رسیدن به نتیجه مطلوب روح تازه ای به وجود او می دمد ونوری به آینده درخشان منور میکند.لیکن رسیدن به این روشنایی،دل های مهر آمیزی را می طلبد که تمامی دوستان وآشنایان وبه ویژه معلم واستاد بزرگوارمان(مهندس امیدی) با ابراز صمیمانه ترین تبریک ها وتهنیت ها این موهبت را به ما هدیه دادند لب بر دستان پر مهرتان گذاشته واحساسات پاکتان راارج می نهیم.
 
با تشکر علی جمالی -ابراهیم زلفی